Genomlab

Real-time PCR

Real-time PCR je kvantitativna metoda molekularne biologije koja je olakšala način dijagnostike u mikrobiološkim laboratorijama, omogućavajući detekciju mnogih humanih infektivnih agenasa. U upotrebi je još od devedesetih godina prošlog veka, a danas se smatra neophodnom za preciznu i savremenu analizu uzoraka. Upotrebom fluorescentno obeleženih proba moguće je izvršiti amplifikaciju specifične sekvence DNK u realnom vremenu. Ovi testovi pružaju visoku osetljivost i specifičnost (> 90%), a pored toga i minimalan rizik od kontaminacije i veliku brzinu same reakcije. Real-time PCR se upravo zbog prethodno navedenih karakteristika smatra ‘’zlatnim standardom’’ za dijagnostiku mnogih zaraznih bolesti, među kojima su i urogenitalne.